Proposta d'Ordre per la qual s'executen diverses sentències del Tribunal Suprem que anul·len l'Ordre TED/668/2020, de 17 de julio.

02/03/2022
Obert el termini de presentació d'al·legacions.

L'Ordre TED/668/2020, de 17 de juliol, per la qual s'estableixen els paràmetres retributius per al període comprès entre l'1 d'octubre de 2018 i el 30 de juny de 2019 com a conseqüència de la disposició addicional octava del Reial decret-llei 15/2018, de 5 d'octubre, i per la qual es revisen els valors de la retribució a l'operació corresponents al primer semestre natural de l'any 2019, va ser anul·lada mitjançant sentències esdevingudes fermes del Tribunal Suprem, nombres 977/2021 i 984/2021, quan no pren en consideració el coeficient d'apuntamiento per tecnologies per realitzar la detracció de l'Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica de la retribució a l'operació, havent-se de dictar en conseqüència una nova ordre que la substitueixi.

Accedeixi a la participació