Proposta de Orde pola que se executan diversas sentenzas do Tribunal Supremo que anulan a Orde TED/668/2020, do 17 de xullo

02/03/2022
Aberto o prazo de presentación de alegacións.

A Orde TED/668/2020, do 17 de xullo, pola que se establecen os parámetros retributivos para o período comprendido entre o 1 de outubro de 2018 e o 30 de xuño de 2019 como consecuencia da disposición adicional oitava do Real Decreto-lei 15/2018, do 5 de outubro, e pola que se revisan os valores da retribución á operación correspondentes ao primeiro semestre natural do ano 2019, foi anulada mediante sentenzas devidas firmes do Tribunal Supremo, números 977/2021 e 984/2021, en canto non toma en consideración o coeficiente de apuntamiento por tecnoloxías para realizar a detracción do Imposto sobre o valor da produción de enerxía eléctrica da retribución á operación, debéndose ditar en consecuencia unha nova orde que a substitúa.

Acceda á participación