Propostas de resolucións da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas pola que se aproban os custos de xeración do asentamento e o custo extra da actividade produtiva en territorios non peninsulares para 2016

05/03/2021
Está aberto o prazo para presentar alegacións

A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, establece no artigo 10 que as actividades de subministración de enerxía eléctrica que se desenvolven nos sistemas eléctricos dos territorios non peninsulares poden estar suxeitas a unha regulación única debido ás especificidades que presentan con respecto ao sistema peninsular.

Deste xeito, a citada Lei 24/2013, do 26 de decembro, establece que se pode determinar un concepto de retribución adicional para cubrir a diferenza entre os custos de investimento e explotación da actividade de produción de electricidade desenvolvida nestes territorios e os ingresos por dita produción. actividade.

O Real decreto 738/2015, do 31 de xullo, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica e o procedemento de expedición nos sistemas eléctricos dos territorios non peninsulares, desenvolve este concepto de retribución adicional, así como o procedemento de liquidación do custo de xeración aplicable a todos instalacións de produción nestes territorios.

Máis información sobre as propostas